محصولات ما

از فیلتر دسته ها برای مشاهده یک دسته خاص از محصولات استفاده نمائید

ظروف کاغذی رستاک

عمومی

اختصاصی

ظروف کاغذی رستاک لانچ باکس کوچک لانچ باکس کوچک
ظروف کاغذی رستاک لانچ باکس متوسط لانچ باکس متوسط
ظروف کاغذی رستاک لانچ باکس بزرگ لانچ باکس بزرگ
ظروف کاغذی رستاک ویندولانچ باکس کوچک ویندولانچ باکس کوچک
ظروف کاغذی رستاک ویندولانچ باکس متوسط ویندولانچ باکس متوسط
ظروف کاغذی رستاک ویندولانچ باکس بزرگ ویندولانچ باکس بزرگ
ظروف کاغذی رستاک  BMW BMW

لیوان دوجداره کاغذی رستاک

عمومی

اختصاصی

لیوان دوجداره رستاک ۶۰ سی سی ۶۰ سی سی
لیوان دوجداره رستاک ۱۲۰ سی سی ۱۲۰ سی سی
لیوان دوجداره رستاک ۱۷۰ سی سی ۱۷۰ سی سی
لیوان دوجداره رستاک ۲۲۰ سی سی ۲۲۰ سی سی
لیوان دوجداره رستاک ۳۵۰ سی سی ۳۵۰ سی سی
لیوان دوجداره رستاک ۴۸۰ سی سی ۴۸۰ سی سی

بیرون بر لیوان کاغذی رستاک

بیرون بر لیوان سینی ۴تایی
بیرون بر لیوان بیرون بر ۲تاک
بیرون بر لیوان بیرون بر ۴تاک

کاسه کاغذی

عمومی

اختصاصی

کاسه کاغذی  ۱۲۰سی سی ۱۲۰سی سی
کاسه کاغذی ۱۵۰سی سی ۱۵۰سی سی
کاسه کاغذی ۱۸۰سی سی ۱۸۰سی سی
کاسه کاغذی ۲۵۰سی سی ۲۵۰سی سی
کاسه کاغذی ۳۰۰سی سی ۳۰۰سی سی
کاسه کاغذی ۳۵۰سی سی ۳۵۰سی سی
کاسه کاغذی ۴۵۰سی سی ۴۵۰سی سی
کاسه کاغذی ۵۰۰سی سی ۵۰۰سی سی

لیوان تکجداره

عمومی

اختصاصی

لیوان تکجداره ۲۲۰ سی سی ۲۲۰ سی سی
لیوان تکجداره ۳۵۰ سی سی ۳۵۰ سی سی